ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το γραφείο μας έχοντας πολυετή εμπειρία πάνω στη συμμόρφωση μιας εταιρείας στη λογιστική και φορολογική νομοθεσία, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τους επαγγελματίες όλων των επιχειρήσεων. Μερικές απ’ αυτές είναι οι ακόλουθες:

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου 
 • Ετοιμασία και σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ισολογισμών.
 • Συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, παύσεις δραστηριοτήτων επιχειρήσεων.
 • Γνωματεύσεις σε εξειδικευμένα λογιστικά θέματα. 
 • Σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής της εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
 • Ενημέρωση και Τήρηση των Απλογραφικών (Β΄κατηγορίας.) και Διπλογραφικών (Γ΄κατηγορίας.) Λογιστικών Βιβλίων.
 • Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη όλων των τύπων εταιριών (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, Προσωπικές Εταιρίες, Μη Κερδοσκοπικές κ.λ.π).
 • Συμπλήρωση λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια).
 • Συμπλήρωση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
 • Μηνιαία ανάλυση αποτελεσμάτων και χάραξη οικονομικής πολιτικής.
 • Φορολογική υποστήριξη και ενημέρωση για ότι αφορά τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ).
 • Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ κ.λ.π).
 • Συμφωνίες λογ/σμών (Πελατών-Προμηθευτών, -Συμφωνία Τραπεζών και Ταμείου).
 • Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών, Προμηθευτών & Συναλλαγών.
 • Υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, Listing και VIES.
 • Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ν κ.λ.π.
 • Σύνταξη και Δημοσίευση Ισολογισμών.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

Φορολογικές Υπηρεσίες

 • Παροχή φορολογικών συμβουλών
 • Φορολογικά θέματα για Σύσταση, Συγχώνευση ή Μετατροπή Εταιρειών
 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών
 • Υποστήριξη για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
 • Αξιολόγηση και διαπραγμάτευση με τη φορολογική αρχή
 • Συμβιβασμοί και Προσφυγές