ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η πολύχρονη εμπειρία και η διαρκής ενημέρωση του προσωπικού μας σε φορολογικά θέματα σε συνδυασμό με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε σε ιδιώτες  υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για την υποβολή της φορολογικής τους  δήλωσης, τον υπολογισμό φόρων εισοδήματος και κληρονομίας, την ρύθμιση των οφειλών τους και κάθε άλλη  υποχρέωσή τους προς το κράτος, βρίσκοντας λύσεις ακόμη και για τις δυσκολότερες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα  την αποφυγή σφαλμάτων, την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεων, την μείωση του φόρου και την εξάλειψη πιθανότητας προστίμων.

Το λογιστικό μας γραφείο για την  εξυπηρέτηση φορολογικών υποθέσεων ιδιωτών αναλαμβάνει:

 • Έκδοση ΑΦΜ & Κλειδάριθμου.
 • Μεταβολές Προσωπικών Στοιχείων (Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, άλλα προσωπικά στοιχεία) στην ΑΑΔΕ.
 • Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2.
 • Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9.
 • Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη φορολογική δήλωση.
 • Υπολογισμός Φόρων.
 • Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών
 • Σύνταξη Μισθωτηρίων σε ΑΑΔΕ.
 • Εκτυπώσεις δεδομένων TAXIS (Δήλωση φόρου εισοδήματος, Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, Tαυτότητα πληρωμής κ.λ.π.).
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας.
 • Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται απαραίτητο.