ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων, ατομικές, προσωπικές (Ο.Ε., Ε.Ε.), Ανώνυμες, Θυγατρικές, Σωματεία, Μ.Κ.Ο. κ.τ.λ., την έναρξη ασφάλισης στο ΕΦΚΑ και την εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο.

Αναλαμβάνουμε αντίστοιχα τη διακοπή εργασιών σε επιχειρήσεις ενεργές ή αδρανείς.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τις οποιεσδήποτε αλλαγές καταστατικού και τη μετατροπή μορφής εταιριών, ανάλογα με το συμφέρον της κάθε επιχείρησης.